Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Загадки таємних знаків в романі У. Еко «Ім’я троянди»
2. Проблема «спору століть» в романі Дж. Фаулза «Подруга французького лейтенанта»
3. Проблема особистості в романі В. Пєлєвіна «Життя комах»
4. Ідеали покоління 90-х років в романі Д. Коупленда
5. МКР
Усього годин

6. Теми практичних занять –не передбачені.

7. Теми лабораторних занять –не передбачені.

8. Методичні вказівки та тематика самостійної роботи

Завдання для самостійної роботи передбачає:опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, підготовка до семінарських занять, систематизацію вивченого матеріалу для написання модульної контрольної роботи. Окрім названих аспектів студент опрацьовує наступні теми у межах відповідних модулів.

Модуль передбачає ведення читацьких щоденників з метою кращого засвоєння текстів, розвитку естетичного почуття. Практична цінність даного виду роботи постає у можливості користування ними на практичних заняттях та під час складання усної відповіді на заліку за необхідності. За ведення читацького щоденника студент може отримати додаткові 5 балів після його перевірки.

Важливою складовою роботи є ведення словнику з термінологічного мінімуму, в якому фіксується необхідний категоріальний апарат для розуміння курсу «Зарубіжна література кінця ХХ століття». Завдання розкриття значення виділених понять і категорій є складником підсумкової модульної контрольної роботи. За ведення словнику з термінологічного мінімуму студент також отримує додаткові 5 балів.

Для засвоєння основних теоретичних положень постмодернізму студент веде конспект відібраних маніфестаційних праць: статей або окремих глав з монографій.

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Читацький щоденник
2. Словник з термінологічного мінімуму
3. Конспект маніфестаційних праць з теорії постмодернізму
Усього годин

1534285627315549.html
1534339302007527.html
    PR.RU™