Якісна реакція на багатоатомні спирти.

Доведіть дослідним шляхом, що виданий вам кристалічний моносахарид виявляє властивості багатоатомних спиртів. Відповідь супроводжуйте рівняннями реакцій.

У пробірку налийте по 1 мл розчину сульфату купруму (ІІ) та додайте розчин лугу до утворення осаду. Опишіть спостереження. Складіть рівняння відповідної хімічної реакції в молекулярній формі; повній та скороченій йонних формах.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До пробірки додайте кристалічний моносахариди. Опишіть спостереження. Складіть рівняння відповідних хімічних реакцій в молекулярній формі. Назвіть продукти.

Контрольні запитання і задачі

1. Поясніть, чому при розщепленні крохмалю не утворюється синє забарвлення?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Напишіть рівняння гідролізу крохмалю.

___________________________________________________

3. З якими із зазначених речовин реагуватиме глюкоза: а) кальцій оксид; б) хлоридна кислота; в) водень; г) оксид арґентуму (І)? Складіть рівняння можливих реакцій. Яка з реакцій є якісною на глюкозу. Чому фруктоза не дає такої реакції.

________________________________________________________________________________


Лабораторна робота № 10

Теоретична частина.Жири (тригліцериди) – це естери, молекули яких утворені залишками трьохатомного спирту гліцеролу і вищими жирними кислотами (ВЖК). ВЖК можуть бути представлені насиченими (стеариновою, пальмітиновою) і ненасиченими (олеїновою, ліноленовою, лінолевою) кислотами. У складі жирів тваринного походження переважають залишки насичених ВЖК, що й визначає їх тверду консистенцію. Жири рослинного походження містять переважно залишки ненасичених ВЖК і є рідинами. Солі вищих жирних кислот називають милами.Обладнання та реактиви:Штатив з пробірками, скляна паличка, сірники, водяна баня, пробіркотримач, плитка, пальник, фенолфталеїн, склянка з водопровідною водою, етиловий спирт, 20 % водний розчин натрій гідроксиду, 20 % спиртовий розчин калій гідроксиду, насичений розчин кухонної солі, 0,1 моль/л розчин KMNO4, 1 % водний розчин питної соди, розчин з масовою часткою сульфатної кислоти 10 %,розчини кальцій хлориду, купрум (ІІ) сульфату і плюмбум (ІІ) нітрату.


1534554653893981.html
1534620603469892.html
    PR.RU™