Склад, структура та класифікація оборотних коштів

Оборотні кошти підприємства

Оборотні кошти — це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробниц­тва, реалізації продукції та отримання прибутку.

До оборотних виробничих фондів належать: сировина, основні й до­поміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ре­монтів, малоцінні й швидкозношувані предмети, незавершене виробниц­тво, напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів.

Фонди обігу— це залишки готової продукції на складах підприємств, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів під­приємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебітор­ській заборгованості, а також вкладені в короткострокові цінні папери.

Склад оборотних коштів — це сукупність вартості окремих елемен­тів оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Структура оборотних коштів— це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі обо­ротних коштів.

У різних галузях народного господарства співвідношення оборотних коштів має свою специфіку. Це пояснюється особливостями організації виробництва, постачання, збуту та системи розрахунків. Для забезпе­чення безперервності процесу виробництва і реалізації виготовленої про­дукції необхідно досягти оптимального співвідношення оборотних кош­тів у сфері виробництва й обігу. У цілому в народному господарстві України у 2002 році в структурі оборотних коштів товарно-матеріальні цінності становили 21,6%, дебіторська заборгованість — 69,5, грошові кошти — 3,9, поточні фінансові інвестиції — 1,7 та інші оборотні кошти - 3,3% .

Оборотні кошти підприємств класифікуються за трьома ознаками:

· залежно від участі їх у кругообігу коштів;

· за методами планування, принципами організації та регулю­вання;

· за джерелами формування.

Відповідно до першої ознаки оборотні кошти поділяються на обо­ротні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди, та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу. Залежно від методів планування принципів організації та регулю­вання оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані.Залежно від методів планування принципів організації та регулю­вання оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані.


1536362135064936.html
1536399405727678.html
    PR.RU™